A A A

Ceny egzaminu

 

 

Wykaz opłat za egzamin

Aktualne stawki opłat za egzaminy określa Dz.U poz. 78 z 16.01.2013 r.

Kategoria Pełna opłata Teoretyczny Praktyczny
AM

170 zł

30 zł

140 zł

A,A1,A2

210 zł

30 zł

180 zł

B

170 zł

30 zł

140 zł

B1, C1, D1,T

200 zł

30 zł

170 zł

B+E

200 zł

---

200 zł

C,D

230 zł

30 zł

200 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

245 zł

---

245 zł

POZWOLENIE

155 zł

30 zł

125 zł


Podstawa: Dz.U poz. 78 z dnia 16.01.2013 r. z późniejszymi zmianami.

Opłaty - wyłącznie za egzamin należy wnosić na konto:

Bank Pekao S.A.

nr konta 85 1240 4357 1111 0010 5238 3187

W związku z koniecznością prawidłowego przypisania wpłaty do osoby w systemie teleinformatycznym prosimy aby na druku wpłaty za egzamin umieszczać imię, nazwisko oraz adres osoby egzaminowanej, a w tytule wpłaty numer PESEL osoby egzaminowanej (która na podstawie tego potwierdzenia wpłaty będzie podchodziła do egzaminu) oraz kategorię i typ egzaminu („T” – Teoretyczny, „P” – Praktyczny, „T+P”).

Informujemy, iż podanie numeru pesel jest dobrowolne, z tym że jego brak powoduje problemy w identyfikacji dokonanej wpłaty i przypisaniu jej do właściwej osoby. Osoba podająca numer pesel wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia identyfikacji wniesionej opłaty zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku z późniejszymi zmianami. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Danych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice oraz, że osobie udostępniającej dane przysługuje prawo do dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawienia. Przetwarzane dane nie są udostępnianie, z wyjątkiem podmiotów uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa

Uwaga!

Opłaty dokonywane przez podmioty inne niż osoby egzaminowane, np. przez podmioty szkolące, muszą umożliwiać identyfikację osoby w imieniu której są dokonywane tj. muszą w tytule zawierać nazwisko, imię i numer pesel (w razie jego braku adres osoby). Jeżeli nie będzie możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby której należy przypisać wpłatę, nie będzie ona przyjmowana!

Jeżeli podmiot uzgodni z WORD dokonanie opłaty zbiorczej (za więcej niż jedną osobę egzaminowaną), to jest zobowiązany przesłać na adresy ksiegowosc@word.katowice.pl oraz info@word.katowice.pl zestawienie w pliku MS Excel 97-2003 (do pobrania poniżej) jednoznacznie wskazujące osoby i kwoty zgodnie z załączonym wzorem. Tytuł wpłaty musi być identyczny z tytułem maila zawierającego zestawienie szczegółowe do wpłaty (umożliwiać przypisanie zestawienia do pozycji przelewu). Opłaty zbiorcze bez zestawienia, nie umożliwiające identyfikacji wszystkich osób których dotyczą oraz kwot przynależnych każdej osobie, nie będą przyjmowane. Jednocześnie informujemy, że na wprowadzenie danych o osobach których wpłata zbiorcza dotyczy do systemu, WORD potrzebuje do 2 dni roboczych od wpłynięcia wpłaty na konto. Do momentu wprowadzenia danych do systemu nie ma możliwości ustalenia terminu egzaminu dla osób których wpłata zbiorcza dotyczy. Prosimy o dokonywanie wpłat zbiorczych i wysyłanie zestawień z odpowiednim wyprzedzeniem, by nie utrudniać swoim kursantom ustalania terminów egzaminów.

W Oddziale Katowice istnieje możliwość dokonania płatności za egzaminy kartą płatniczą. Operator płatności PWPW pobiera prowizję za dokonanie każdej płatności w wysokości: 2 zł.

System rezerwacji internetowych Info-Car nie uwzględnia opłat za egzaminy wniesionych na konto WORD - w czasie rezerwacji należy wnieść opłatę za egzamin wyłącznie za pośrednictwem tego systemu i w sposób przezeń wskazany.

 
stat4u