A A A

Egzamin Teoretyczny

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy uźyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. W wyjątkowych sytuacjach egzamin teoretyczny moźe być przeprowadzany w formie pisemnego testu, tj. wówczas, gdy:

  1. gdy osoba egzaminowana ubiega się o pozwolenie,
  2. w przypadku awarii systemu uniemoźliwiającej przeprowadzenie egzaminu przy uźyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego,
  3. gdy osoba egzaminowana posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu przy uźyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

w formie ustnej - w przypadku gdy osoba egzaminowana nie włada źadnym z języków dostępnych w urządzeniu egzaminacyjnym lub posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu w formie pisemnego testu lub przy uźyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Po zgłoszeniu się do WORD w wyznaczonym terminie, egzaminator najpierw sprawdzi Twoją toźsamość, a następnie przydzieli Ci konkretne stanowisko egzaminacyjne, które musisz zająć. Po zajęciu stanowisk przez wszystkie osoby egzaminowane (z danej grupy egzaminacyjnej), egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu, podając:

- zakres, formę i czas trwania egzaminu,

- kryteria oceny egzaminu,

- sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,

- informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądĹş opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod groĹşbą przerwania egzaminu i uzyskania negatywnego wyniku egzaminu.

Egzamin teoretyczny składa się z tzw. testu próbnego oraz testu właściwego. Celem testu próbnego jest praktyczne zapoznanie się osoby egzaminowanej ze sposobem obsługi komputerowego stanowiska egzaminacyjnego oraz zasad udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek. Test próbny nie jest oceniany, a czas jego trwania nie przekracza 5 minut. Po teście próbnym kandydat przystępuje juź do rozwiązywania testu właściwego. Polega to na wskazaniu przy uźyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego, wszystkich prawidłowych odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym pytania ujęte w banku pytań (bank pytań zatwierdzony jest przez ministra właściwego do spraw transportu). Kaźde pytanie zawiera 3 odpowiedzi oznaczone literami A,B,C - naleźy zatem wskazać wszystkie prawidłowe odpowiedzi (w jednym pytaniu moźe być jedna, dwie lub nawet trzy odpowiedzi prawidłowe) poprzez przyciśnięcie na klawiaturze egzaminacyjnej, przycisków A,B lub C.

Czas trwania egzaminu oraz liczba pytań w teście, uzaleźniona jest od kategorii prawa jazdy, o jaką się ubiegasz. Jeźeli np. chcesz uzyskać prawo jazdy kat. "B" otrzymasz na egzaminie do rozwiązania test składający się z 18 pytań, które musisz rozwiązać w czasie nie dłuźszym niź 25 minut.

Zakres egzaminu teoretycznego, dopuszczalną liczbę błędów oraz czas jego trwania dla osób ubiegających się o prawo jazdy lub podlegających sprawdzeniu kwalifikacji w tym zakresie, określa tabela nr 2.

Osoba egzaminowana moźe przystąpić do egzaminu teoretycznego w zakresie więcej niź jednej z kategorii prawa jazdy. W takim przypadku czas trwania egzaminu przedłuźa się odpowiednio:

- dla kategorii A, A1, B, B1 lub T - o 10 min. dla kaźdej dodatkowej kategorii prawa jazdy,

- dla kategorii C, C1, D lub D1 - o 25 min. dla kaźdej dodatkowej kategorii prawa jazdy.

Po zakończeniu egzaminu, komputer dokonuje błyskawicznej analizy udzielonych przez kandydata odpowiedzi i na ekranie monitora ukazuje się informacja o:

- ilości prawidłowych odpowiedzi,

- ilości błędnych odpowiedzi,

- pozytywnym lub negatywnym końcowym wyniku egzaminu.

Jeźeli uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu teoretycznego (jest to warunek dopuszczenia osoby do egzaminu praktycznego), moźesz teraz przystąpić do części praktycznej egzaminu państwowego, przy czym musisz pamiętać, źe od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego nie moźe upłynąć okres dłuźszy niź 6 miesięcy! W przeciwnym razie będziesz musiał ponownie przystąpić do egzaminu teoretycznego.

 
stat4u