A A A

Egzamin praktyczny

Naleźy pamiętać źe warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:
- posiadanie wyniku pozytywnego egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia jego uzyskania nie moźe upłynąć więcej niź 6 miesięcy
- posiadanie przez instruktora biorącego w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w ruchu drogowym jest panowanie nad pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, źe zachowanie osoby nie stworzy zagroźenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego tj:
- nie stworzyła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub źycia osób.
- nie przejechała kołem przez linie wyznaczające krawędzie stanowisk.

 

Zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny

oz.
Zadanie egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
.
1.
2.
3.
4.
1.
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca
Wszystkie
2.
Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
3.
Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,B+E,
C+E,C1+E,D+E,D1+E
4.
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
5.
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
6.
Zawracanie
C,C1
7.
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
8.
Slalom jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami
A,A1
tabela 3

Poz.
Nr zestawu
Pozycja zadania w tabeli 2
Kategoria
1.
2.
3.
4.
1.
1
3,4 - wjazd tyłem
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
2.
2
3,5
C, C1, D, D1
3.
3
4 - wjazd przodem, 6
C, C1
4.
4
4 - wjazd przodem, 7
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
5.
5
5, 7
C, C1, D, D1
6.
6
4 - wjazd tyłem, 6
C, C1
tabela 4

Poz.
Poz. zadania z tabeli 2
Kryteria
1.
2.
3.
1.
1
1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, źe potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy uźyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeĹşdzie),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e) działanie sygnału dĹşwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeźeli występuje,
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeźeli pojazd jest w nie wyposaźony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeźeli występuje,
3) upewnienie się o moźliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagroźenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dĹşwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeźeli pojazd jest w niego wyposaźony)
b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,
6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niź 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umoźliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umoźliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeźeli przyczepa jest w niego wyposaźona.
7) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposaźenia,
2.
2
1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z moźliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuźszym niź 5 minut,
4) nieprzejeźdźanie przez linie, i nienajeźdźanie na krawęźniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości niewiększej niź 1 m od linii ograniczającej pas.
3.
3,4
1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) moźliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie moźe:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.
4.
5
1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
a) moźliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie moźe:
- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
- najechać na krawęźnik,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
5.
6
1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
2) sposób zawracania:
a) nie więcej niź 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeźdźanie na krawęźniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawęźnika).
6.
7
Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niź 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
7.
8
1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeźdźania na linie, potrącania pachołków,
2) upewnianie się o moźliwości skręcenia.
tabela 7

Poz.
Zadania egzaminacyjne
1.
2.
1.
- wjazd na drogę z obiektu przydroźnego
2.
Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o róźnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniźone i podwyźszone dopuszczalne prędkości.
3.
Jazda drogami jednokierunkowymi o róźnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4.
Przejazd przez skrzyźowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5.
Przejazd przez przejścia dla pieszych
6.
W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (moźliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być moźliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasaźera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (naleźy sprawdzić moźliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
lub,
b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeźeli jest moźliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - moźliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru moźliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie moźe stwarzać zagroźenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawęźnika, w trakcie wykonywania manewru nie moźe najechać na krawęźnik.
c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej -
moźliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy uźyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7.
Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8.
Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyźowaniu,
9.
Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr moźe być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10.
Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy uźyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr moźe być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
11.
Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niź 7 minut.
12.
Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (uźycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
- wysunięcie podpory jeźeli zaczep przyczepy jest wyposaźony w podporę,
- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
- ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie moźe być zrealizowane takźe po wykonaniu zadań na placu manewrowym.
tabela 8

Poz.
Rodzaj uprawnień
Czes trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1.
2.
3.
1.
Prawo jazdy kategorii:
A, A1, B+E, T
25
2.
B1, B
40
3.
C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E
45
4.
Pozwolenie
35


 
stat4u